zebra đọc tiếng anh là gì

zebra

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: zebra đọc tiếng anh là gì

UK/ˈzeb.rə//ˈziː.brə/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈziː.brə/

  • /z/ as in zoo
  • /e/ as in head
  • /b/ as in book
  • /r/ as in run
  • /ə/ as in above
  • /z/ as in zoo
  • // as in sheep
  • /b/ as in book
  • /r/ as in run
  • /ə/ as in above