write đọc tiếng anh là gì

write

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: write đọc tiếng anh là gì

UK/raɪt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/raɪt/

  • /r/ as in run
  • // as in eye
  • /t/ as in town
  • /r/ as in run
  • // as in eye
  • /t/ as in town