windsurfing là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to windsurf
Phân kể từ hiện tại tại windsurfing
Phân kể từ quá khứ windsurfed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại windsurf windsurf hoặc windsurfest¹ windsurfs hoặc windsurfeth¹ windsurf windsurf windsurf
Quá khứ windsurfed windsurfed hoặc windsurfedst¹ windsurfed windsurfed windsurfed windsurfed
Tương lai will/shall² windsurf will/shall windsurf hoặc wilt/shalt¹ windsurf will/shall windsurf will/shall windsurf will/shall windsurf will/shall windsurf
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại windsurf windsurf hoặc windsurfest¹ windsurf windsurf windsurf windsurf
Quá khứ windsurfed windsurfed windsurfed windsurfed windsurfed windsurfed
Tương lai were to windsurf hoặc should windsurf were to windsurf hoặc should windsurf were to windsurf hoặc should windsurf were to windsurf hoặc should windsurf were to windsurf hoặc should windsurf were to windsurf hoặc should windsurf
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại windsurf let’s windsurf windsurf
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.