wiki

hire purchase là gì

Thuê mua trả góp (tiếng Anh: Hire Purchase hay Lease Purchase) là hình thức mua trả góp tài sản trong một khoảng thời gian, thường là một đến 5 năm được áp dụng đối với trường hợp người mua có thế chấp và cả trường hợp không có thế chấp.

another nghĩa là gì

Tra từ 'another' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

kites nghĩa là gì

Tra từ 'kite' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

scolded là gì

space nghĩa là gì

Tra từ 'space' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

neck and neck là gì

neck /ˈnɛk/

này tiếng anh là gì

Tra từ 'này' trong từ điển Tiếng Anh miễn phí và các bản dịch Anh khác.

whaling là gì

Trong khi các cuộc tấn công phishing nhắm vào các cá nhân, thì các cuộc tấn công whaling nhằm vào các doanh nghiệp và tổ chức. Đó là gì? Làm thế nào để phòng tránh? Tìm hiểu cùng FUNiX!

play around là gì

Play around là gì - Tổng hợp hơn 2300 cụm động từ (Phrasal Verb) trong tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và ví dụ về cụm động từ.

coup là gì

1. an unexpectedly successful achievement: 2. a sudden illegal, often violent…