up front là gì

Bản dịch của "upfront" vô Việt là gì?

en

volume_up

upfront = vi trả trước

Bạn đang xem: up front là gì

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

upfront {tính}

VI

 • trả trước
 • ngay lập tức thẳng
 • chân thật

Bản dịch

EN

upfront {tính từ}

volume_up

 1. tài chính
 2. thông tục

1. tài chủ yếu

upfront

trả trước {tính}

2. thông tục

upfront (từ khác: candid, fair, plain, sincere)

upfront (từ khác: down vĩ đại earth, frank, guileless, honest, real, true, unfeigned)

chân thật {tính}

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: script writer là gì

English Cách dùng "upfront" vô một câu

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

And you don't even have vĩ đại charge upfront for your work.

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

He needs vĩ đại be upfront and let the public see what he's doing.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Be upfront about the kind of attitude you expect from the intern, particularly in terms of learning and feedback.

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

You condemn it and insist on an upfront correction.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Why charge $2.99 upfront if it's going vĩ đại cost an additional 99 cents vĩ đại $3.99 for each guide within?

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • unwritten
 • unyielding
 • up
 • up to
 • up until now
 • up-river
 • up-to-date
 • upbringing of children
 • upcoming
 • update
 • upfront
 • upgrade
 • upheaval
 • uphold
 • upland
 • uplifting
 • uplink
 • upload
 • upper
 • upper abdomen
 • upper hand

Động từ Chuyên mục phân chia động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu giúp với thể loại của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân chia động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ quý khách ham muốn ngủ giải lao vì chưng một trò chơi? Hay bạn thích học tập tăng kể từ mới? Sao ko gộp cộng đồng cả nhì nhỉ! Chơi

Xem thêm: pull through nghĩa là gì