unpaid leave là gì

VIETNAMESE

nghỉ ko lương

Bạn đang xem: unpaid leave là gì

nghỉ phép tắc ko lương

Nghỉ ko bổng là sự một người làm việc ngủ thực hiện và ko được trả bổng trong tầm thời hạn này.

1.

Anh ấy vẫn ngủ ko bổng nhập một mon.

He's taken unpaid leave for a month.

2.

Xem thêm: chubby nghĩa là gì

Tôi vẫn căn vặn liệu tôi hoàn toàn có thể ngủ ko bổng một tuần ko.

I've asked if I can take a week's unpaid leave.

Một số những loại ngủ phép tắc không giống nhau:

- ngủ phép tắc với lương: paid leave

- ngủ phép tắc Khi với người thân trong gia đình mất: compassionate leave

Xem thêm: believe nghĩa là gì

- ngủ phép tắc Khi bà xã sinh con: paternity leave

- ngủ phép tắc bầu sản: maternity leave

- ngủ ốm: sick leave