triad là gì

Bản dịch của "triad" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: triad là gì

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "triad" vô một câu

Triads of wasps show more discrimination and aggression toward non-nestmates than vãn dyads of wasps.

It presents with the classical triad of abdominal pain, ascites and hepatomegaly.

The major triad confers a very strong sound.

Xem thêm: disband là gì

The three notes of a triad are lượt thích bells.

From the point of view of its relative major key, the aeolian tonic chord is the submediant minor triad (vi).

Xem thêm: celeb là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "triad":

triad

English

 • 3
 • common chord
 • deuce-ace
 • III
 • leash
 • tercet
 • ternary
 • ternion
 • terzetto
 • three
 • threesome
 • tierce
 • trey
 • trine
 • trinity