trái tim tiếng anh là gì

heart

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: trái tim tiếng anh là gì

UK/hɑːt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/hɑːrt/

  • /h/ as in hand
  • /ɑː/ as in father
  • /t/ as in town
  • /h/ as in hand
  • /ɑː/ as in father
  • /r/ as in run
  • /t/ as in town