tiếng anh viết là gì

Ví dụ về kiểu cách dùng

Bài tè luận/bài viết/luận án này tiếp tục nghiên cứu/đánh giá/phân tích...

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…

Bạn đang xem: tiếng anh viết là gì

Tôi viết thư này nhằm ứng tuyển chọn vô địa điểm... được lăng xê bên trên... vào trong ngày...

I wish to tát apply for the post of…which you advertised in…on… .

Tôi đặc biệt sung sướng lòng viết thư reviews cho tới... nhằm cậu ấy ứng tuyển chọn vô địa điểm...

...has asked bầm to tát write a letter of recommendation to tát accompany his application for… . I am very pleased to tát bởi so sánh.

Bài viết này nghiên cứu và phân tích... bằng phương pháp thể hiện và kiểm triệu chứng hàng loạt những fake thuyết về kiểu cách... hiệu quả lên...

This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...

Tôi ko hề ngần lo ngại viết thư này nhằm tiến thủ cử...

I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…

Vui lòng xác nhận qua chuyện văn phiên bản viết.

We look forward to tát your confirmation. Please confirm in writing.

Mình van nài lỗi vì như thế lâu lắm rồi bản thân ko viết thư cho chính mình.

I am very sorry I haven't written for so sánh long.

Tôi đặc biệt vinh hạnh được viết thư reviews...

It is a pleasure to tát write a letter of recommendation for…

Tôi đặc biệt vinh hạnh được viết thư reviews cho tới...

I am delighted to tát be called upon as a reference for…

Xem thêm: snake nghĩa là gì

Bài viết này nhằm mục tiêu chỉ ra rằng những vẹn toàn nhân dẫn cho tới...

This research explores the causes of…

Chúng tôi viết thư này nhằm contact với ông/bà về...

We are writing in connection with...

Khả năng thưa và viết... khá/tốt

Good understanding of both written and spoken…

Mình viết thư này nhằm báo với chúng ta rằng...

I am writing to tát tell you that…

Khả năng thưa và viết... trở nên thạo

Fluency in both written and spoken…

Chúng tôi van nài viết thư contact về...

We are writing to tát you regarding…

Tôi van nài thay cho mặt mũi... viết thư này

I am writing to tát you on behalf of...

Tôi viết thư này nhằm nói tới...

Xem thêm: muối tiếng anh là gì

I am writing to tát enquire about…

Do ko thể liên hệ với ông/bà qua chuyện điện thoại thông minh, tôi van nài viết tin nhắn này nhằm van nài bỏ cuộc hứa hẹn của tất cả chúng ta vào trong ngày mai.

I could not reach you on the phone, so sánh I am writing you this mail to tát tell you I have to tát cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.