the usa đọc tiếng anh là gì

the USA

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: the usa đọc tiếng anh là gì

UK/ˌjuː.esˈeɪ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˌjuː.esˈeɪ/

 • /j/ as in yes
 • // as in blue
 • /e/ as in head
 • /s/ as in say
 • // as in day
 • /j/ as in yes
 • // as in blue
 • /e/ as in head
 • /s/ as in say
 • // as in day

USA

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈjuˌesˈeɪ/

 • /j/ as in yes
 • /u/ as in situation
 • /e/ as in head
 • /s/ as in say
 • // as in day