talk đọc tiếng anh là gì

talk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: talk đọc tiếng anh là gì

UK/tɔːk/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/tɑːk/

  • /t/ as in town
  • /ɔː/ as in horse
  • /k/ as in cat
  • /t/ as in town
  • /ɑː/ as in father
  • /k/ as in cat