stout là gì

/staut/

Thông dụng

Tính từ

Chắc, khoẻ, bền
stout boots for climbing
những song giầy vững chắc, khoẻ nhằm leo núi
Quả quyết, dũng mãnh, can đảm; quyết tâm, cứng cáp
a stout fellow
(từ cổ, nghĩa cổ) chàng trai dũng cảm
Mập mạp; vĩ đại khoẻ; tương đối vĩ đại (người)
She's growing rather stout
Bà tao sở hữu phần càng ngày càng đẫy ra

Danh từ

Người vững chắc mập, người mập mạp
Quần áo cho những người vững chắc mập, ăn mặc quần áo cho những người mập mạp
Loại bia đen sạm, nặng; ly bia đen sạm, nặng

Chuyên ngành

Kinh tế

bia sẫm bên trên thùng lên men

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
big , bulky , burly , corpulent , fat , fleshy , heavy , obese , plenitudinous , plump , porcine , portly , rotund , substantial , thick-bodied , tubby , upholstered , weighty , zaftig , able-bodied , athletic , hard , hardy , hulking , husky , indomitable , invincible , lusty , muscular , robust , stable , stalwart , staunch , strapping , sturdy , tenacious , tough , vigorous , bold , brave , dauntless , fearless , gallant , heroic , intrepid , lionhearted , plucky , resolute , undaunted , valiant , valorous , audacious , courageous , doughty , fortitudinous , game , mettlesome , stouthearted , unafraid , hefty , hulky , fatty , gross , overblown , overweight , ale , beer , brawny , chubby , defiant , determined , durable , enduring , firm , forceful , hearty , implacable , insolent , orbicular , plethoric , potbellied , powerful , proud , pudgy , replete , solid , stanch , steadfast , steady , stocky , strong , thickset

Từ trái ngược nghĩa