soft launch là gì

Ý nghĩa của soft launch vô giờ đồng hồ Anh

Các ví dụ của soft launch

soft launch

Bạn đang xem: soft launch là gì

A soft launch permits a company to tướng react to tướng customer demands quickly and effectively, introducing new features which will ultimately make the product successful.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo đuổi giấy tờ quy tắc của CC BY-SA.

Initially it had planned a soft launch early in năm trước.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo đuổi giấy tờ quy tắc của CC BY-SA.

It also means companies are allowed to tướng make last minute changes to tướng the product after the soft launch.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo đuổi giấy tờ quy tắc của CC BY-SA.

By time the initial season began, the league had totally dumped its original salary structure to tướng suit the reality of the soft launch.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo đuổi giấy tờ quy tắc của CC BY-SA.

Soft launch methods diminish the backblast.

Từ

Xem thêm: coup là gì

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo đuổi giấy tờ quy tắc của CC BY-SA.

There are natural and understandable arguments about hard and soft launching pads.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện nay ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những ngôi nhà cho phép.

C1

Bản dịch của soft launch

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Phồn thể)

(產品、服務、公司等處於試運行階段,只對有限數量的人士開放的)軟啟動,軟上線…

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Giản thể)

(产品、服务、公司等处于试运行阶段,只对有限数量的人士开放的)软启动,软上线…

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch nhanh chóng và miễn phí!

Tìm kiếm

Từ của Ngày

sporting chance

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˌspɔː.tɪŋ ˈtʃɑːns/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˌspɔːrt.ɪŋ ˈtʃæns/

Xem thêm: directive là gì

If there is a sporting chance that something good will happen, it is possible that it will happen.

Về việc này

Tác giả

Bình luận