shy nghĩa là gì

/ʃaɪ/

Thông dụng

Tính từ

nhút nhát, xẻn lẻn, e thẹn
to tướng be shy of doing something
dè dặt không thích thao tác làm việc gì
khó thăm dò, khó khăn thấy, khó khăn nắm
(từ lóng) thiếu; mất
I'm shy 3d
tôi thiếu hụt tía đồng; tôi thất lạc tía đồng

Danh từ

sự nhảy thanh lịch một phía, sự tách, sự né
(thông tục) sự ném, sự liệng

Động từ

nhảy thanh lịch một phía, né, tránh
(thông tục) ném, liệng

Cấu trúc từ

to have a shy at (thtục)
cố phun trúng (mục tiêu); cố lấy cho tới được (cái gì)
demo chế nhạo (ai)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
afraid , apprehensive , averse , backward , bashful , cautious , chary , circumspect , conscious , coy , demure , diffident , disinclined , distrustful , fearful , hesitant , humble , indisposed , introvert , introverted , loath , loner , modest , nervous , recessive , reluctant , reserved , reticent , retiring , self-effacing , shamefaced , sheepish , shrinking , skittish , suspicious , timid , unassertive , unassured , uneager , uneffusive , unresponsive , unsocial , unwilling , wary , deficient , inadequate , insufficient , scant , scanty , scarce , short , unsufficient , wanting , under , (slang) short , constrained , cower , hermetic , incomplete , lacking , meek , pavid , reclusive , restrained , secluded , solitary , taciturn , tentative , timorous , tremulous , unassuming , undemonstrative , unforthcoming , verecund
verb
blench , cringe , quail , recoil , shrink , start , wince , cast , dart , dash , fling , heave , hurl , hurtle , launch , pitch , shoot , sling , toss

Từ trái khoáy nghĩa