restrictions là gì

/ri'strik∫n/

Thông dụng

Danh từ

Sự giới hạn, sự giới hạn; sự bị hạn chế
without restriction
không hạn chế
to impose restrictions
buộc cần giới hạn, bắt cần giới hạn
to lift restriction
bãi quăng quật những hạn chế

Chuyên ngành

Toán & tin

sự giới hạn, sự thu hẹp, sự giới hạn
restriction of a function
sự thu hẹp của một hàm
quantum restriction
sự số lượng giới hạn lượng tử

Điện lạnh

sự bó hẹp

Kỹ thuật cộng đồng

hạn chế
sự giới hạn
quantum restriction
sự số lượng giới hạn lượng tử
sự hạn chế
sự thu hẹp

Kinh tế

sự hạn chế

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ball and chain , bounds , brake , catch , kiểm tra , circumscription , condition , confinement , constraint , containment , contraction , control , cramp , curb , custody , demarcation , excess baggage , fine print , glitch * , grain of salt , handicap , hang-up * , inhibition , limitation , limits , lock * , no-no , qualification , regulation , reservation , restraint , rule , small difficulty , stint , stipulation , stricture , string * , stumbling block * , limit , trammel , ban , repression

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: restrictions là gì

Xem thêm: popper là gì

NHÀ TÀI TRỢ