reopen là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to reopen
Phân kể từ hiện tại tại reopening
Phân kể từ quá khứ reopened
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reopen reopen hoặc reopenest¹ reopens hoặc reopeneth¹ reopen reopen reopen
Quá khứ reopened reopened hoặc reopenedst¹ reopened reopened reopened reopened
Tương lai will/shall² reopen will/shall reopen hoặc wilt/shalt¹ reopen will/shall reopen will/shall reopen will/shall reopen will/shall reopen
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reopen reopen hoặc reopenest¹ reopen reopen reopen reopen
Quá khứ reopened reopened reopened reopened reopened reopened
Tương lai were to reopen hoặc should reopen were to reopen hoặc should reopen were to reopen hoặc should reopen were to reopen hoặc should reopen were to reopen hoặc should reopen were to reopen hoặc should reopen
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại reopen let’s reopen reopen
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.