red đọc tiếng anh là gì

red

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: red đọc tiếng anh là gì

UK/red/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/red/

 • /r/ as in run
 • /e/ as in head
 • /d/ as in day
 • /r/ as in run
 • /e/ as in head
 • /d/ as in day

Red

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/red/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/red/

 • /r/ as in run
 • /e/ as in head
 • /d/ as in day
 • /r/ as in run
 • /e/ as in head
 • /d/ as in day