reassured là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to reassure
Phân kể từ hiện tại tại reassuring
Phân kể từ vượt lên khứ reassured
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reassure reassure hoặc reassurest¹ reassures hoặc reassureth¹ reassure reassure reassure
Quá khứ reassured reassured hoặc reassuredst¹ reassured reassured reassured reassured
Tương lai will/shall² reassure will/shall reassure hoặc wilt/shalt¹ reassure will/shall reassure will/shall reassure will/shall reassure will/shall reassure
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reassure reassure hoặc reassurest¹ reassure reassure reassure reassure
Quá khứ reassured reassured reassured reassured reassured reassured
Tương lai were to reassure hoặc should reassure were to reassure hoặc should reassure were to reassure hoặc should reassure were to reassure hoặc should reassure were to reassure hoặc should reassure were to reassure hoặc should reassure
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại reassure let’s reassure reassure
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.