realized là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to realize
Phân kể từ hiện nay tại realizing
Phân kể từ vượt lên khứ realized
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại realize realize hoặc realizest¹ realizes hoặc realizeth¹ realize realize realize
Quá khứ realized realized hoặc realizedst¹ realized realized realized realized
Tương lai will/shall² realize will/shall realize hoặc wilt/shalt¹ realize will/shall realize will/shall realize will/shall realize will/shall realize
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại realize realize hoặc realizest¹ realize realize realize realize
Quá khứ realized realized realized realized realized realized
Tương lai were to realize hoặc should realize were to realize hoặc should realize were to realize hoặc should realize were to realize hoặc should realize were to realize hoặc should realize were to realize hoặc should realize
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại realize let’s realize realize
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.