quiz đọc tiếng anh là gì

quiz

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: quiz đọc tiếng anh là gì

UK/kwɪz/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/kwɪz/

  • /k/ as in cat
  • /w/ as in we
  • /ɪ/ as in ship
  • /z/ as in zoo
  • /k/ as in cat
  • /w/ as in we
  • /ɪ/ as in ship
  • /z/ as in zoo