quest là gì

/kwest/

Thông dụng

Danh từ

Sự truy mò mẫm, sự săn lùng, sự lục soát
in quest of
tìm mò mẫm, truy lùng
(từ cổ,nghĩa cổ) vật mò mẫm mò mẫm, vật truy lùng
(từ cổ,nghĩa cổ) sự điều tra; cuộc điều tra; ban điều tra
Crowner's quest
Sự khảo sát về một vụ bị tiêu diệt bất thường

Nội động từ

Đi mò mẫm, lùng (chó săn)
(thơ ca) mò mẫm kiếm
to quest about
đi lùng quanh

hình thái từ

  • V-ing: questing
  • V-ed: quested

Chuyên ngành

Xây dựng

truy lùng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
adventure , chase , crusade , delving , enterprise , examination , expedition , hunt , inquest , inquiry , inquisition , investigation , journey , mission , pilgrimmage , prey , probe , probing , pursual , pursuit , quarry , research , seeking , voyage , pursuing , tìm kiếm , desideratum , desire , emprise , examine , goal , grail , odyssey , perlustration , perscrutation , reconnaissance , reconnoiter , request , safari , seek , solicitation , venture