provoke là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to provoke
Phân kể từ hiện nay tại provoking
Phân kể từ vượt lên khứ provoked
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại provoke provoke hoặc provokest¹ provokes hoặc provoketh¹ provoke provoke provoke
Quá khứ provoked provoked hoặc provokedst¹ provoked provoked provoked provoked
Tương lai will/shall² provoke will/shall provoke hoặc wilt/shalt¹ provoke will/shall provoke will/shall provoke will/shall provoke will/shall provoke
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại provoke provoke hoặc provokest¹ provoke provoke provoke provoke
Quá khứ provoked provoked provoked provoked provoked provoked
Tương lai were to provoke hoặc should provoke were to provoke hoặc should provoke were to provoke hoặc should provoke were to provoke hoặc should provoke were to provoke hoặc should provoke were to provoke hoặc should provoke
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại provoke let’s provoke provoke
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.