plosive là gì

Skip lớn content

Bài số 6 vô series “Chuyện phân phát âm” của ChuyenhocVinglish.com, vô tình lại là số lượng 6, tất cả chúng ta bàn về 6 cơ hội phân phát âm của phụ âm – manner of articulation.

Bạn đang xem: plosive là gì

Như tất cả chúng ta đều đã biết, 24 phụ âm giờ đồng hồ Anh được mô tả (hay phân biệt) bởi vì 3 tiêu chuẩn sau:

  1. Voicing: Hữu thanh hoặc vô thanh.
  2. Place of articulation: Vị trí và sự phối kết hợp Một trong những cơ sở cấu âm.
  3. Manner of articulation: Cách thức phân phát âm.

Với 2 tiêu chuẩn đầu, tất cả chúng ta đang được tìm hiểu hiểu qua loa, tiêu chuẩn loại phụ thân được mô tả như sau:

Xem thêm: cautious là gì

Xem thêm: submissive là gì

The manner of articulation refers lớn how the air stream from the lungs is directed lớn the mouth anh modified by the various structures lớn produce a consonant phoneme.

Cách thức phân phát âm là cơ hội luồng tương đối kể từ phổi trải qua những cơ sở cấu âm và được chuyển đổi bởi vì những cấu tạo không giống nhau muốn tạo rời khỏi âm. Có 6 phương pháp phân phát âm, từng phụ âm được phân phát âm theo đòi 1 trong những 6 sử dụng phương pháp này.

  1. Plosive: Âm nhảy, thường hay gọi là stop (âm chặn). Được dẫn đến bằng phương pháp ngăn luồng tương đối ra đi kể từ phổi và giải hòa luồng tương đối cơ. Tùy địa điểm ngăn và cơ hội giải hòa luồng tương đối tuy nhiên dẫn đến những âm không giống nhau. Có những âm nhảy sau: [p, b, t, d, k, g].
  2. Nasal: Âm mũi. Được dẫn đến bằng phương pháp ngăn luồng tương đối ko cho tới trải qua mồm tuy nhiên trải qua lồng mũi. Có những âm mũi sau: [m, n, ŋ].
  3. Fricative: Âm xát. Được dẫn đến Khi luồng tương đối trải qua một khe hẹp vô vùng mồm. Kết trái khoáy là cho 1 âm yêu tinh sát. Tùy địa điểm khe hẹp và những phần tử dẫn đến khe hẹp này tiếp tục cho những âm không giống nhau. Các âm xát gồm những: [f, v, θ, ð, s, z, ʃ, ʒ, h].
  4. Affricate: Âm tắc xát. Âm phối kết hợp thân thuộc âm nhảy (plosive) và âm xát (fricative). Trước không còn, luồng tương đối bị ngăn lại tiếp sau đó ngỏ một khe nhỏ nhằm giải hòa luồng tương đối dẫn đến một âm nhảy nhỏ tiếp theo sau bởi vì âm yêu tinh sát. Âm tắc xát gồm: [tʃ, dʒ]
  5. Approximant: Âm rung rinh, hoặc âm tiếp cận. Được dẫn đến Khi cơ sở cấu âm tiếp cận cùng nhau ở một khoảng cách chắc chắn, ko đầy đủ sát muốn tạo âm xát tuy nhiên ko đầy đủ xa thẳm nhằm tạo ra một nguyên vẹn âm. Tại khoảng cách như vậy Khi luồng tương đối trải qua tiếp tục thực hiện rung rinh cơ sở cấu âm dẫn đến âm rung rinh. Có những âm rung rinh sau: [w, r, j].
  6. Lateral Approximant: Âm rung rinh cạnh lưỡi. Được dẫn đến Khi lưỡi vấp vô vòm mồm, nhì cạnh lưỡi hở nhằm luồng tương đối trải qua. Âm cạnh lưỡi có một không hai vô giờ đồng hồ Anh là [l].

Lê Ngọc Ngân

Tác giả

Bình luận