participate là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to participate
Phân kể từ hiện tại tại participating
Phân kể từ vượt lên trước khứ participated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại participate participate hoặc participatest¹ participates hoặc participateth¹ participate participate participate
Quá khứ participated participated hoặc participatedst¹ participated participated participated participated
Tương lai will/shall² participate will/shall participate hoặc wilt/shalt¹ participate will/shall participate will/shall participate will/shall participate will/shall participate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại participate participate hoặc participatest¹ participate participate participate participate
Quá khứ participated participated participated participated participated participated
Tương lai were to participate hoặc should participate were to participate hoặc should participate were to participate hoặc should participate were to participate hoặc should participate were to participate hoặc should participate were to participate hoặc should participate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại participate let’s participate participate
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.