no. trong tiếng anh là gì

Bản dịch

vĩ đại feed and clothe oneself properly

vĩ đại have a comfortable material life

Bạn đang xem: no. trong tiếng anh là gì

Bản dịch

Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, ví we will have vĩ đại cancel your order.

expand_more Rất tiếc rằng những món đồ này giờ không còn nữa/đang không còn mặt hàng, chính vì thế Shop chúng tôi nên diệt lô hàng của quý khách hàng.

We see no other alternative but vĩ đại cancel our order for…

Chúng tôi không còn lựa lựa chọn nào là không giống ngoài những việc diệt đơn bịa đặt...

I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…

Tôi không hề ngần lo ngại ghi chép thư này nhằm tiến thủ cử...

Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, ví we will have vĩ đại cancel your order.

Xem thêm: accelerator là gì

Rất tiếc rằng những món đồ này giờ không còn nữa/đang không còn mặt hàng, chính vì thế Shop chúng tôi nên diệt lô hàng của quý khách hàng.

Ví dụ về kiểu cách dùng

ăn no khoác ấm

to feed and clothe oneself properly

ăn no khoác ấm

to have a comfortable material life

no doubt

Xem thêm: gear up là gì

English

  • to be sure
  • without doubt

no matter

English

  • disregarding
  • disregardless
  • irrespective
  • regardless