no hope là gì

[ðeər iz 'nʌmbər həʊp]

Ví dụ về dùng There is no hope vô một câu và phiên bản dịch của họ

{-}

Xem thêm: instead of là gì

Kết quả: 176, Thời gian: 0.0489

Từng chữ dịch

S

Xem thêm: native to là gì

Từ đồng nghĩa tương quan của There is no hope

Cụm kể từ vô trật tự chữ cái

Tìm thăm dò Tiếng anh-Tiếng việt Từ điển vị thư

Truy vấn tự vị mặt hàng đầu

Tiếng anh - Tiếng việt

Tiếng việt - Tiếng anh