much là gì

Bản dịch

The diagram depicts that there were more…than…between…and…

expand_more Biểu trang bị đã cho chúng ta biết với nhiều... rộng lớn... trong tầm kể từ... cho tới...

Bạn đang xem: much là gì

Ví dụ về kiểu cách dùng

One is very much inclined đồ sộ disagree with… because…

Quan điểm của... là 1 trong ý kiến nhưng mà tớ khó khăn hoàn toàn có thể đống ý cũng chính vì...

Give my love to…and tell them how much I miss them.

Nhờ các bạn fake điều cho tới... hộ bản thân là bản thân vô cùng yêu thương và lưu giữ người xem.

One is very much inclined đồ sộ agree with… because…

Quan điểm của... là 1 trong ý kiến rất dễ dàng đống ý cũng chính vì...

What are the factors which determine how much I get?

Những nhân tố này xác lập nút trợ cung cấp của tôi?

How much is a ticket đồ sộ __[location]__ ?

Cho chất vấn vé cút _[địa điểm]_ giá bán bao nhiêu?

Xem thêm: irs là gì

How much is a room for ___ people?

Một chống cho tới ___ người giá bán bao nhiêu?

How much đồ sộ go to__[location]__?

Đi cho tới _[địa điểm]_ thất lạc từng nào tiền?

We would very much lượt thích you đồ sộ come.

Chúng tôi vô cùng ước các bạn sẽ xuất hiện.

How much is the rent per month?

Giá mướn nhà hàng quán ăn mon là bao nhiêu?

how much my refund is

Xem thêm: logout là gì

tiền trả thuế của tôi là từng nào

How much is the deposit?

Tiền đặt điều cọc là bao nhiêu?