mouse đọc tiếng anh là gì

mouse

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: mouse đọc tiếng anh là gì

UK/maʊs/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/maʊs/

  • /m/ as in moon
  • // as in mouth
  • /s/ as in say
  • /m/ as in moon
  • // as in mouth
  • /s/ as in say