mày tiếng anh là gì

Bản dịch

Mày biết loại quái quỷ gì (mà nói)! / Mày biết loại đếch gì (mà nói)!

You don't know shit!

Bạn đang xem: mày tiếng anh là gì

Mày biết loại quái quỷ gì (mà nói)! / Mày biết loại đếch gì (mà nói)!

You don't know shit!

Mày biết loại quái quỷ gì (mà nói)! / Mày biết loại đếch gì (mà nói)!

You don't know shit!

Mày biết loại quái quỷ gì (mà nói)! / Mày biết loại đếch gì (mà nói)!

You don't know shit!

Ví dụ về phong thái dùng

Mày biết loại quái quỷ gì (mà nói)! / Mày biết loại đếch gì (mà nói)!

Xem thêm: acquainted with là gì

Tao với mày ra phía bên ngoài bại tính sổ!

Let's settle this outside!

ăn mày yêu sách xôi gấc

beggars can’t be choosers

Ví dụ về đơn ngữ

Miller is known for her dark brown hair, full eyebrows and bone structure.

He has long white hair, eyebrows and beard, and light xanh rớt eyes with his glasses on.

Xem thêm: con hươu cao cổ đọc tiếng anh là gì

The forehead and eyebrows are white, as is a striking collar on the hindneck.

He has two dots in the place of his eyebrows.

He was previously known for his piercings in his left upper ear, left eyebrow and left lower ear.