lunchbox đọc tiếng anh là gì

lunchbox

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: lunchbox đọc tiếng anh là gì

UK/ˈlʌntʃ.bɒks/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈlʌntʃ.bɑːks/

 • /l/ as in look
 • /ʌ/ as in cup
 • /n/ as in name
 • // as in cheese
 • /b/ as in book
 • /ɒ/ as in sock
 • /k/ as in cat
 • /s/ as in say
 • /l/ as in look
 • /ʌ/ as in cup
 • /n/ as in name
 • // as in cheese
 • /b/ as in book
 • /ɑː/ as in father
 • /k/ as in cat
 • /s/ as in say