liberating là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to liberate
Phân kể từ hiện tại tại liberating
Phân kể từ vượt lên trên khứ liberated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại liberate liberate hoặc liberatest¹ liberates hoặc liberateth¹ liberate liberate liberate
Quá khứ liberated liberated hoặc liberatedst¹ liberated liberated liberated liberated
Tương lai will/shall² liberate will/shall liberate hoặc wilt/shalt¹ liberate will/shall liberate will/shall liberate will/shall liberate will/shall liberate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại liberate liberate hoặc liberatest¹ liberate liberate liberate liberate
Quá khứ liberated liberated liberated liberated liberated liberated
Tương lai were to liberate hoặc should liberate were to liberate hoặc should liberate were to liberate hoặc should liberate were to liberate hoặc should liberate were to liberate hoặc should liberate were to liberate hoặc should liberate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại liberate let’s liberate liberate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.