jug đọc tiếng anh là gì

jug

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: jug đọc tiếng anh là gì

UK/dʒʌg/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/dʒʌg/

  • // as in jump
  • /ʌ/ as in cup
  • /g/ as in give
  • // as in jump
  • /ʌ/ as in cup
  • /g/ as in give