japan đọc tiếng anh là gì

Japan

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: japan đọc tiếng anh là gì

UK/dʒəˈpæn/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/dʒəˈpæn/

  • // as in jump
  • /ə/ as in above
  • /p/ as in pen
  • /æ/ as in hat
  • /n/ as in name
  • // as in jump
  • /ə/ as in above
  • /p/ as in pen
  • /æ/ as in hat
  • /n/ as in name