inflection là gì

/in´flekʃən/

Thông dụng

Cách viết lách không giống inflexion

Như inflexion

Chuyên ngành

Xây dựng

võng [độ võng]

Cơ - Điện tử

Sự uốn nắn, điểm uốn nắn, điểm uốn

Kỹ thuật công cộng

điểm uốn
accidental inflection
điểm uốn nắn ngẫu nhiên
độ võng
sự uốn

Địa chất

điểm cong, góc cong

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
articulation , change , emphasis , enunciation , modulation , pitch , pronunciation , sound , timbre , tonality , tone , tone of voice , variation , accent , intonation , bend , curve

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: inflection là gì

Xem thêm: arabian là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ