incentives là gì

/ɪnˈsɛntɪv/

Thông dụng

Tính từ

Khuyến khích, khích lệ; đôn đốc đẩy
an incentive speech
bài rỉ tai khích lệ

Danh từ

Sự khuyến nghị, sự khích lệ; sự đôn đốc đẩy
material incentives
khuyến khích vật chất
Động cơ (thúc đẩy thao tác gì)

Chuyên ngành

Xây dựng

khích lệ

Kỹ thuật công cộng

sự khuyến khích

Giải mến EN: Specifically, any kind of reward that stimulates a worker to tát perform at an above-standard level.

Xem thêm: spinmaze là gì

Bạn đang xem: incentives là gì

Giải mến VN: Các loại phần thưởng nhằm khuyến nghị người công nhân thao tác đảm bảo chất lượng rộng lớn nút thông thường.

material incentive
sự khuyến nghị vật chất
sự kích thích

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
allurement , bait , carrot * , catalyst , come-on * , consideration , determinant , drive , encouragement , enticement , excuse , exhortation , goad , ground , impetus , impulse , incitement , influence , insistence , inspiration , instigation , motivation , motive , persuasion , provocation , purpose , rationale , reason , reason why , spring , spur , stimulant , stimulation , stimulus , temptation , urge , whip , fillip , inducement , prod , push , stimulator , attraction , carrot , incitation , inducementprovocation , lure , spark

Từ trái khoáy nghĩa