in đọc tiếng anh là gì

in

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: in đọc tiếng anh là gì

UK/ɪn/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ɪn/

 • /ɪ/ as in ship
 • /n/ as in name
 • /ɪ/ as in ship
 • /n/ as in name

in-

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ɪn-/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ɪn-/

 • /ɪ/ as in ship
 • /n/ as in name
 • /ɪ/ as in ship
 • /n/ as in name

IN

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ˌaɪˈen/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Xem thêm: keep at bay là gì

US/ˌaɪˈen/

 • // as in eye
 • /e/ as in head
 • /n/ as in name
 • // as in eye
 • /e/ as in head
 • /n/ as in name

-in

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/-ɪn/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/-ɪn/

 • /ɪ/ as in ship
 • /n/ as in name
 • /ɪ/ as in ship
 • /n/ as in name

in.

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK

Xem thêm: billing là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US