ill đọc tiếng anh là gì

ill

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: ill đọc tiếng anh là gì

UK/ɪl/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ɪl/

  • /ɪ/ as in ship
  • /l/ as in look
  • /ɪ/ as in ship
  • /l/ as in look

ill-

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ɪl-/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ɪl-/

  • /ɪ/ as in ship
  • /l/ as in look
  • /ɪ/ as in ship
  • /l/ as in look