gutter là gì

/'gʌtə/

Thông dụng

Danh từ

Máng nước, ống máng, máng xối (dưới cái nhà)
Rãnh nước (xung xung quanh nhà, nhị mặt mũi mặt phố...)
(nghĩa bóng) điểm bùn lầy lụa (nhầy nhụa) nước đọng; cặn buồn chán (xã hội)
the language of the gutter
giọng côn đồ xỏ lá cáng
the manners of the gutter
tác phong du côn
to take the child out of the gutter; to tướng raise the child from the gutter
đưa đứa bé bỏng thoát ra khỏi vùng bùn lầy lụa (nhầy nhụa) nước đọng

Ngoại động từ

Bắc máng nước
Đào rãnh

Nội động từ

Chảy trở nên rãnh
Chảy (nến)

Cơ khí & công trình

Nghĩa thường xuyên ngành

rãnh máng chảy

Nghĩa thường xuyên ngành

rãnh mòn

Toán & tin cẩn

Nghĩa thường xuyên ngành

lề mặt mũi trong

Xây dựng

Nghĩa thường xuyên ngành

khe bay nước
ống xối
rãnh nước

Giải mến EN: A small channel used on the sides of roads, canals, highways, and other such structures for surface drainage.

Giải mến VN: Rãnh nhỏ ở lề đàng, kênh, đàng đường cao tốc và những dự án công trình không giống nhằm thải nước.

Bạn đang xem: gutter là gì

Xem thêm: gouge là gì

Kỹ thuật công cộng

Nghĩa thường xuyên ngành

kênh
khe cột
khoảng trắng
lò dọc
lỗ túa nước
lòng sông
máng
arris gutter
máng nước
back gutter
máng hậu
box gutter
màng vỏ hộp (ở cái nhà)
box gutter
máng nước mưa hình hộp
box gutter
máng xài nước hình hộp
chimney gutter
máng xối ống khói
collecting gutter
máng tích lũy nước mưa
concealed gutter
máng nước mưa ẩn
concealed gutter
máng nước mưa kín
concealed gutter
máng xài nước đặt điều lẩn
condensation gutter
máng dừng tụ
distributing gutter
máng phân phối
eaves gutter
máng nước dù văng
eaves gutter
máng xài nước
eaves gutter
máng xài nước cái đua
eaves gutter
máng xối
fascia gutter
máng xài nước (đặt) nổi
fascia gutter
máng xài nước đặt điều nổi
guter bracket (gutterclip)
cái móc ống máng, loại cặp ống máng
gutter (roofgutter)
máng xài nước
gutter (roofgutter)
ống máng
gutter boards
tấm chắn ống máng
gutter bracket
giá máng xài nước
gutter eaves hook
móc nâng máng nước mưa
gutter margin
lề máng xối
gutter tile
ngói ống máng
half-round gutter
máng xài nước nửa tròn
hanging gutter
máng nước treo
hanging gutter
máng treo
neck gutter
máng mái
neck gutter
máng nước bên trên cái nhà
parallel gutter
máng tuy vậy song (ở toàn nhà)
parapet gutter
máng xài nước lan can
quadrant gutter (quadgutter)
máng xài nước cong 1
quadrant gutter (quadgutter)
máng xài nước góc 1
rain gutter
máng nước mưa
rainwater gutter
máng nước mưa
roof gutter
máng nước mưa bên trên mái
suspended gutter
máng treo
trough gutter
máng nước mưa
trough gutter
máng xối (ở cái nhà)
urinal gutter
máng tiểu
valet gutter
máng khe mái
valet gutter
máng xối
Valley gutter (V-gutter)
máng xài nước ở cái xối
wall gutter
máng ngay tắp lự tường
wood gutter
máng vì chưng gỗ
woodened gutter
máng xối (bằng) gỗ
woodened gutter
ống máng (bằng) gỗ
máng nước
box gutter
máng nước mưa hình hộp
concealed gutter
máng nước mưa ẩn
concealed gutter
máng nước mưa kín
eaves gutter
máng nước dù văng
gutter eaves hook
móc nâng máng nước mưa
hanging gutter
máng nước treo
neck gutter
máng nước bên trên cái nhà
rain gutter
máng nước mưa
rainwater gutter
máng nước mưa
roof gutter
máng nước mưa bên trên mái
trough gutter
máng nước mưa
máng nước mưa
box gutter
máng nước mưa hình hộp
concealed gutter
máng nước mưa ẩn
concealed gutter
máng nước mưa kín
gutter eaves hook
móc nâng máng nước mưa
roof gutter
máng nước mưa bên trên mái
máng bay nước
máng xài nước
box gutter
máng xài nước hình hộp
concealed gutter
máng xài nước đặt điều lẩn
eaves gutter
máng xài nước cái đua
fascia gutter
máng xài nước (đặt) nổi
fascia gutter
máng xài nước đặt điều nổi
gutter bracket
giá máng xài nước
half-round gutter
máng xài nước nửa tròn
parapet gutter
máng xài nước lan can
quadrant gutter (quadgutter)
máng xài nước cong 1
quadrant gutter (quadgutter)
máng xài nước góc 1
Valley gutter (V-gutter)
máng xài nước ở cái xối
máng xối

Giải mến EN: A channel that runs along the eaves of a building, designed to tướng drain rainwater from the roof.

Giải mến VN: Máng chạy dọc cái chìa của một dự án công trình xây đắp, design nhằm dẫn nước mưa kể từ cái.

chimney gutter
máng xối ống khói
gutter margin
lề máng xối
trough gutter
máng xối (ở cái nhà)
woodened gutter
máng xối (bằng) gỗ
mương
mương xài nước
rãnh
curb gutter
rãnh lề đường
gutter drainage
sự xài nước theo dõi rãnh
intercepting gutter
rãnh chặn
rainwater gutter
rãnh túa nước mưa
road gully (gutter)
rãnh thải nước mưa (lề đường)
road gutter
rãnh thải nước mưa
sile (street) gutter
rãnh thải nước bên trên đàng phố
trough gutter tile
ngói sở hữu rãnh lõm
wall gutter
rãnh ngay tắp lự tường
rãnh bay nước
road gully (gutter)
rãnh thải nước mưa (lề đường)
road gutter
rãnh thải nước mưa
sile (street) gutter
rãnh thải nước bên trên đàng phố

Kinh tế

Nghĩa thường xuyên ngành

rãnh
blood gutter
rãnh hứng tiết

Nguồn không giống

  • gutter : Corporateinformation

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
channel , conduit , culvert , dike , drain , duct , eaves , fosse , funnel , gully , moat , pipe , runnel , sewer , sluice , spout , sulcation , trench , trough , tube , watercourse , cullis , ditch , eaves trough , groove , rainspout , rindle