generated là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to generate
Phân kể từ hiện tại tại generating
Phân kể từ quá khứ generated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại generate generate hoặc generatest¹ generates hoặc generateth¹ generate generate generate
Quá khứ generated generated hoặc generatedst¹ generated generated generated generated
Tương lai will/shall² generate will/shall generate hoặc wilt/shalt¹ generate will/shall generate will/shall generate will/shall generate will/shall generate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại generate generate hoặc generatest¹ generate generate generate generate
Quá khứ generated generated generated generated generated generated
Tương lai were to generate hoặc should generate were to generate hoặc should generate were to generate hoặc should generate were to generate hoặc should generate were to generate hoặc should generate were to generate hoặc should generate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại generate let’s generate generate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.