funny đọc tiếng anh là gì

funny

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: funny đọc tiếng anh là gì

UK/ˈfʌn.i/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈfʌn.i/

  • /f/ as in fish
  • /ʌ/ as in cup
  • /n/ as in name
  • /i/ as in happy
  • /f/ as in fish
  • /ʌ/ as in cup
  • /n/ as in name
  • /i/ as in happy