formation là gì

/fɔ:'mei∫n/

Thông dụng

Danh từ

Sự tạo hình, sự tạo nên trở nên, sự lập nên
the formation of character
sự tạo hình quánh tính/đặc điểm/tính cách
Hệ thống tổ chức triển khai (xã hội), cơ cấu
(quân sự) sự sắp xếp quân sự chiến lược, sự dàn quân; team hình (máy bay)
(địa lý,địa chất) trở nên hệ
(ngôn ngữ học) sự kết cấu (từ)

Chuyên ngành

Toán & tin

sự tạo hình, cấu tạo

Giao thông & vận tải

đội hình
formation flight
sự cất cánh bám theo team hình

Y học

chất cấu tạo
sự hình thành

Kỹ thuật cộng đồng

cấu tạo
mặt đàng đất
sự tạo nên thành
bed formation
sự tạo nên trở nên dòng sản phẩm dẫn
bog formation
sự tạo nên trở nên bùn lầy
bog formation
sự tạo nên trở nên váy lầy
bog formation
sự tạo nên trở nên sình
carbide formation
sự tạo nên trở nên cacbua
drop formation
sự tạo nên trở nên giọt
formation of loudness
sự tạo nên trở nên âm lượng
peat formation
sự tạo nên trở nên than thở bùn
supporting formation
sự tạo nên trở nên dòng sản phẩm sông
swamp formation
sự tạo nên trở nên bùn lầy
swamp formation
sự tạo nên trở nên váy lầy
swamp formation
sự tạo nên trở nên sình
terrace formation
sự tạo nên trở nên dòng sản phẩm sông
waste formation
sự tạo nên trở nên hóa học thải
web formation
sự tạo nên trở nên lô giấy
web formation
sự tạo nên trở nên súc giấy
zone formation
sự tạo nên trở nên vùng
vỉa

Kinh tế

sự tạo nên hình

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
accumulation , architecture , arrangement , compilation , configuration , constitution , construction , creation , crystallization , deposit , design , development , dispersal , disposition , embodiment , evolution , fabrication , figure , forming , generation , genesis , grouping , induction , makeup , manufacture , order , organization , pattern , production , rank , structure , synthesis , categorization , classification , deployment , disposal , distribution , layout , lineup , placement , sequence , composition , size , parade , procession , spread