finish nghĩa là gì

/ˈfɪnɪʃ/

Thông dụng

Danh từ

Sự kết cổ động, sự kết liễu; phần cuối, phần kết cổ động, đoạn kết thúc
to fight to lớn a finish
đánh cho tới cùng
to be in at the finish
(săn) xuất hiện khi hạ con cái cáo; xuất hiện khi kết thúc
the finish of the race
đoạn cuối của cuộc đua; đích của cuộc đua
Sự sửa sang chuyến cuối, sự trả thiện
(kiến trúc) phần đầy đủ, vật tư đầy đủ bề mặt
Tích hóa học kỹ, đặc điểm trau chuốt

Ngoại động từ

Hoàn trở thành, kết cổ động, thực hiện xong
to finish one's work
làm hoàn thành công việc
Dùng không còn, ăn (uống) không còn, ăn (uống) sạch
Sang sửa chuyến cuối cùng
Hoàn chỉnh sự dạy dỗ của (ai)
(thông tục) giết thịt bị tiêu diệt, cho tới chuồn đời
(thông tục) thực hiện mệt nhọc nhoài
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thực hiện cho tới không thể độ quý hiếm gì nữa

Cấu trúc kể từ

to finish off
hoàn trở thành, kết cổ động, thực hiện xong
Giết bị tiêu diệt, kết liễu
to lớn finish up
hoàn trở thành, kết cổ động, thực hiện hoàn thành ( (như) to lớn finish off)
Dùng không còn, ăn không còn sạch; ăn nốt cho tới hết
to lớn finish with
hoàn trở thành, kết cổ động, thực hiện hoàn thành ( (như) to lớn finish off)
Chấm dứt từng mối quan hệ với; lãnh đạm với

Hình thái kể từ

  • V_ed : finished
  • V_ing : finishing

Chuyên ngành

Toán & tin

hoàn trở thành, kết thúc

Xây dựng

lớp trát mặt

Cơ - Điện tử

Sự đầy đủ, sự gia công tinh nghịch, (v) gia côngtinh, đầy đủ, trả thành

Dệt may

sự trả tất

Hóa học tập & vật liệu

vật liệu phủ

Giải quí EN: The material used in such a coating, e.g., a varnish.

Giải quí VN: Loại vật tư được sử dụng thực hiện lớp phủ, ví như véc ni.

Bạn đang xem: finish nghĩa là gì

Ô tô

bề mặt mày sơn

Kỹ thuật công cộng

hoàn tất
hoàn thành
hoàn thiện
baked finish (baking)
sự đầy đủ lớp nền lót
bent finish
sự đầy đủ loại uốn
bush hammer finish
sự đầy đủ bởi vì búa răng
degrees of (surface) finish
mức chừng đầy đủ bề mặt
exterior finish
sự đầy đủ mặt mày ngoài
finish (ing) coat
lớp trát trả thiện
finish (paintwork)
sơn trả thiện
finish allowance
dung sai trả thiện
finish boring
sự doa trả thiện
finish builder's hardware
đồ ngũ kim trả thiện
finish carpentry
nghề mộc trả thiện
finish coat
lớp trả thiện
finish drawing
bản vẽ trả thiện
finish ground level
cao trình khu đất trả thiện
finish hardware
đồ ngũ kim trả thiện
finish lap
sự giũa nghiền trả thiện
finish machinery
sự gia công trả thiện
finish milling
sự phay trả thiện
flange press finish
sự đầy đủ nghiền bích
flat (finish)
sự đầy đủ phẳng
floated finish
lớp láng mặt mày trả thiện
full gloss (finish)
sự đầy đủ mặt mày bóng láng
hammer finish
hoàn thiện bởi vì búa
hammer finish
sự người sử dụng búa trả thiện
hammer finish paint
lớp quật đầy đủ bởi vì búa
hammered finish
sự người sử dụng búa trả thiện
inside finish
sự đầy đủ nhập nhà
interior finish
sự đầy đủ nội thất
machine finish
sự đầy đủ bởi vì máy
nonlustrous finish
bề mặt mày đầy đủ bóng
pip under finish
vết khi trả thiện
polished finish of stone
sự tiến công bóng đầy đủ mặt mày đá
polishing finish
sự tiến công bóng trả thiện
porcelain finish
mặt đầy đủ bởi vì sứ
rubber finish
sự đầy đủ (bề mặt mày bê tông) loại giũa nhẵn
rustle finish
mặt đầy đủ thô
sand blast finish
sự phun cát trả thiện
sand rubbed finish
mặt đầy đủ loại giũa nhẵn
semi-gloss (finish)
sự đầy đủ mặt mày nhẵn
sharp finish
sự đầy đủ tinh
stippling (stipplingfinish)
chấm quật (hoàn thiện)
surface finish
độ đầy đủ bề mặt
surface finish
lớp đầy đủ bề mặt
tropical finish
phần đầy đủ nhiệt độ đới
trowel finish
sự người sử dụng cất cánh trả thiện
wired stopper finish
sự đầy đủ trám cốt thép
kết thúc
earlier operation finish time
thời hạn kết cổ động tiến hành sớm
early-finish audio
âm thanh kết cổ động sớm
early-finish video
hình hình họa kết cổ động sớm
finish flag (FIN)
cờ kết thúc
làm phẳng

Giải quí EN: To apply such a coating, or otherwise smooth a surface.

Xem thêm: quả cherry tiếng anh là gì

Xem thêm: hub nghĩa là gì

Giải quí VN: Làm phẳng phiu một mặt phẳng.

lớp trả thiện
surface finish
lớp đầy đủ bề mặt
gia công tinh
finish allowance
dung sai gia công tinh
finish machinery
sự gia công tinh
finish turning tool
dụng cụ gia công tinh
fire finish
gia công tinh nghịch bởi vì lửa
hammer finish
gia công tinh nghịch bởi vì búa
swing stopper finish
sự gia công tinh nghịch nút lắc
mài nhẵn
rubber finish
sự đầy đủ (bề mặt mày bê tông) loại giũa nhẵn
sand finish
kiểu giũa nhẵn
sand rubbed finish
mặt đầy đủ loại giũa nhẵn
mặt phẳng phiu ngoài

Giải quí EN: A surface coating applied to lớn wood, metal, etc.a surface coating applied to lớn wood, metal, etc.

Giải quí VN: Bề mặt mày phủ ngoài người sử dụng cho tới mộc, sắt kẽm kim loại, v.v….

sự trả thành
sự trả thiện
baked finish (baking)
sự đầy đủ lớp nền lót
bent finish
sự đầy đủ loại uốn
bush hammer finish
sự đầy đủ bởi vì búa răng
exterior finish
sự đầy đủ mặt mày ngoài
flange press finish
sự đầy đủ nghiền bích
flat (finish)
sự đầy đủ phẳng
full gloss (finish)
sự đầy đủ mặt mày bóng láng
inside finish
sự đầy đủ nhập nhà
interior finish
sự đầy đủ nội thất
machine finish
sự đầy đủ bởi vì máy
rubber finish
sự đầy đủ (bề mặt mày bê tông) loại giũa nhẵn
semi-gloss (finish)
sự đầy đủ mặt mày nhẵn
sharp finish
sự đầy đủ tinh
wired stopper finish
sự đầy đủ trám cốt thép
sự kết thúc
sự tinh nghịch sửa
sự trang sửa
pry-off finish
sự trang sửa vị trí nứt
shifted finish
sự trang sửa bề mặt
sự tu sửa

Kinh tế

sự trả thiện
best finish
sự đầy đủ cao
medium finish
sự đầy đủ trung bình
poor finish
sự đầy đủ thấp
sự kết thúc

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
accomplishment , achievement , acquirement , acquisition , annihilation , attainment , cease , cessation , close , closing , culmination , curtain * , curtains * , death , defeat , denouement , desistance , over , ending , over of the line , over of the road , finale , finis , last , last stage , ruin , stop , termination , terminus , winding-up , wind-up , wrap , wrap-up , appearance , beauty , burnish , cultivation , culture , elaboration , glaze , grace , grain , lacquer , luster , patina , perfection , polish , refinement , shine , smoothness , surface , texture , veneer , closure , completion , conclusion , consummation , period , stopping point , terminus ad quem
verb
accomplish , achieve , bag it , break up , bring to lớn a close , carry through , cease , clinch , close , complete , conclude , crown * , culminate , giảm giá khuyến mãi with , determine , discharge , tự , effect , over , execute , finalize , fold , fulfill , get out of the way , halt , hốc it up , have done with , make , make short work of , mop up , perfect , put finishing touches on , round off * , round up * , scratch , scrub , settle , sew up , shut down , shutter , stop , terminate , top off * , ultimate , wind up * , wrap , wrap up * , deplete , devour , dispatch , dispose of , drain , drink , eat , empty , exhaust , expend , go , lập cập through * , spend , use , wash up * , annihilate , assassinate , best * , bring down * , carry off * , destroy , tự in * , down , exterminate , get rid of * , liquidate , overcome , overpower , put an over to lớn , put away * , rout , rub out * , ruin , slaughter , slay , take off * , take out * , vaporize , worst * , coat , develop , elaborate , face , gild , lacquer , polish , refine , smooth , stain , texture , veneer , wax , come in , place , consummate , wind up , wrap up , consume , draw down , eat up , play out , lập cập through , use up , carry off , cut down , cut off , kill , bankrupt , break down , cross up , demolish , shatter , sink , smash , spoil , torpedo , undo , wash up , wrack , wreck , coating , completion , conclusion , defeat , die , dispose , finis , glaze , limit , perfection , surface , windup

Từ ngược nghĩa

verb
begin , commence , initiate , introduce , start , keep , maintain , save , store , bear , create