executed là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to execute
Phân kể từ hiện tại tại executing
Phân kể từ vượt lên trước khứ executed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại execute execute hoặc executest¹ executes hoặc executeth¹ execute execute execute
Quá khứ executed executed hoặc executedst¹ executed executed executed executed
Tương lai will/shall² execute will/shall execute hoặc wilt/shalt¹ execute will/shall execute will/shall execute will/shall execute will/shall execute
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại execute execute hoặc executest¹ execute execute execute execute
Quá khứ executed executed executed executed executed executed
Tương lai were to execute hoặc should execute were to execute hoặc should execute were to execute hoặc should execute were to execute hoặc should execute were to execute hoặc should execute were to execute hoặc should execute
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại execute let’s execute execute
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.