dog đọc tiếng anh là gì

dog

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: dog đọc tiếng anh là gì

UK/dɒg/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/dɑːg/

  • /d/ as in day
  • /ɒ/ as in sock
  • /g/ as in give
  • /d/ as in day
  • /ɑː/ as in father
  • /g/ as in give