dispel là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to dispel
Phân kể từ hiện tại tại dispelling
Phân kể từ quá khứ dispelled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại dispel dispel hoặc dispellest¹ dispels hoặc dispelleth¹ dispel dispel dispel
Quá khứ dispelled dispelled hoặc dispelledst¹ dispelled dispelled dispelled dispelled
Tương lai will/shall² dispel will/shall dispel hoặc wilt/shalt¹ dispel will/shall dispel will/shall dispel will/shall dispel will/shall dispel
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại dispel dispel hoặc dispellest¹ dispel dispel dispel dispel
Quá khứ dispelled dispelled dispelled dispelled dispelled dispelled
Tương lai were to dispel hoặc should dispel were to dispel hoặc should dispel were to dispel hoặc should dispel were to dispel hoặc should dispel were to dispel hoặc should dispel were to dispel hoặc should dispel
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại dispel let’s dispel dispel
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.