defective là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to defect
Phân kể từ hiện tại tại defecting
Phân kể từ vượt lên khứ defected
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại defect defect hoặc defectest¹ defects hoặc defecteth¹ defect defect defect
Quá khứ defected defected hoặc defectedst¹ defected defected defected defected
Tương lai will/shall² defect will/shall defect hoặc wilt/shalt¹ defect will/shall defect will/shall defect will/shall defect will/shall defect
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại defect defect hoặc defectest¹ defect defect defect defect
Quá khứ defected defected defected defected defected defected
Tương lai were to defect hoặc should defect were to defect hoặc should defect were to defect hoặc should defect were to defect hoặc should defect were to defect hoặc should defect were to defect hoặc should defect
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại defect let’s defect defect
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.