deal with nghĩa là gì

Bản dịch của "deal with" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: deal with nghĩa là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "deal with" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

A great deal is being written and said about…

... là một trong vấn đề/chủ đề đang được thảo luận thật nhiều.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "deal with" nhập một câu

Hierarchical generalized linear model, requiring clustered data, is able to tát giảm giá with complicated process.

Xem thêm: neck and neck là gì

It can be generalized to tát giảm giá with incidence at an angle, absorbing truyền thông, and truyền thông with magnetic properties.

They proved unable to tát giảm giá with violent crimes but acquired a good reputation with farmers, particularly in dealing harshly with cases of cattle rustling.

A few songs giảm giá with current issues, but those are ví depressing just to tát read the paper, why bring more attention phàn nàn a song?

This "mesechta" will always be one of eight that giảm giá with all areas of civil law.

Xem thêm: pagoda là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "deal with" nhập giờ Việt

in accordance with trạng từ

be connected with động từ