customized là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to customize
Phân kể từ hiện nay tại customizing
Phân kể từ quá khứ customized
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại customize customize hoặc customizest¹ customizes hoặc customizeth¹ customize customize customize
Quá khứ customized customized hoặc customizedst¹ customized customized customized customized
Tương lai will/shall² customize will/shall customize hoặc wilt/shalt¹ customize will/shall customize will/shall customize will/shall customize will/shall customize
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại customize customize hoặc customizest¹ customize customize customize customize
Quá khứ customized customized customized customized customized customized
Tương lai were to customize hoặc should customize were to customize hoặc should customize were to customize hoặc should customize were to customize hoặc should customize were to customize hoặc should customize were to customize hoặc should customize
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại customize let’s customize customize
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.