course of action là gì

I. course of action là danh kể từ kiểm điểm được

Mang nghĩa"phương phía hành động"

Bạn đang xem: course of action là gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This would be the best course of action. 
  • We have decided on this course of action for one reason alone 
  • … pondering the pros and cons before opting for a particular course of action 
  • My best course of action was vĩ đại help Gill by being loyal, loving and endlessly sympathetic.
  • What course of action vì thế you recommend? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn ý kiến đề xuất phương phía hành vi gì?)
  • Do I have any course of action against this dealer? (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đem ngẫu nhiên phương phía hành vi này ngăn chặn đại lý này không?)
  • I realise that is not a sensible course of action. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi nhìn thấy cơ ko cần là 1 trong những hành vi thích hợp lý)
  • Planning is the process of formulating a course of action. (IELTS TUTOR giải thích: Lập plan là tiến bộ trình tạo hình cách thức hành động)
  • What course of action vì thế you recommend?

Các khóa đào tạo IELTS online 1 kèm cặp 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo Output đầu ra - Thi ko đạt, học tập lại FREE

Xem thêm: arabian là gì

Các khóa đào tạo IELTS online 1 kèm cặp 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo Output đầu ra - Thi ko đạt, học tập lại FREE

Xem thêm: immunity là gì

Almost done…

We just sent you an gmail. Please click the liên kết in the gmail vĩ đại confirm your subscription!

OK