convex là gì

/adj. kɒnˈvɛks , kənˈvɛks ; n. ˈkɒnvɛks/

Thông dụng

Tính từ

(toán học), (vật lý) lồi
double convex
hai mặt mũi lồi
convex polygon
đa giác lồi

Chuyên ngành

Xây dựng

lồi

Cơ - Điện tử

Lồi, phỏng lồi

Toán & tin

lồi || vỏ lồi
convex toward
lồi về
completely convex
(giải tích ) lồi tuyệt đối
relatively convex
(hình học tập ) lồi tương đối
strictly convex
(giải tích ) lồi ngặt

Kỹ thuật cộng đồng

lồi

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
arched , bent , biconvex , bulged , bulging , bulgy , gibbous , outcurved , protuberant , raised , bowed , curved , rounded

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: convex là gì

Xem thêm: neck and neck là gì

NHÀ TÀI TRỢ